Plan rejsów - sezon 2018

 

Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
AKTUALNOŚCI
31-07-2012
Trzeci przetarg na operatora statków

OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI

Instytucja zamawiająca (koncesjdawca):

Gmina Bytom Odrzański, Gmina Nowa Sól - Miasto, Gmina Sulechów, Gmina Krosno Odrzańskie, Gmina Słubice, Gmina Kostrzyn nad Odrą - w imieniu których, na podstawie udzielonych pełnomocnictw występuje:

Gmina Miasto Nowa Sól, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, województwo lubuskie, tel. (48 68) 459 03 00, fax (48 68) 459 03 58

Przedmiot koncesji:

Wykorzystanie statków wycieczkowych Laguna i Nimfa oraz udostępnionej infrastruktury portowej i okołoportowej przez Gminy: Głogów, Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, jak i po stronie niemieckiej: Ratzdorf, Eisenhuttenstadt, Frankfurt nad Odrą, Lebus, Kustrin – Kietz w celu świadczenia usług turystycznego pasażerskiego transportu wodno śródlądowego, promocji turystyki, kultury i edukacji, w tym terenów rekreacyjnych i zabytków w ramach aktywizacji żeglugi na transgranicznym obszarze rzeki Odry i tworzenia dogodnych warunków dla rozwoju turystyki w regionie lubuskim i brandenburskim. Do przedsięwzięcia Koncesjodawca wniesie wkład własny w postaci dwóch bliźniaczych statków wycieczkowych Laguna i Nimfa, które zostaną przekazane koncesjonariuszowi w oparciu o stosowną umowę cywilnoprawną (przewidywany termin przekazania jednostek: 31 maja 2013 r. – pierwsza jednostka; 30 czerwca 2013 r. – druga jednostka).

Umowa zostanie zawarta na okres nie dłuższy niż podstawowy, normatywny okres amortyzacji taboru pływającego, to znaczy nie dłużej niż 15 lat. Szczegółowe warunki umowy będą przedmiotem negocjacji z zainteresowanymi podmiotami, które złożą wnioski o zawarcie umowy koncesji.

 

Wybór partnera prywatnego i zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym dokonywane będą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. nr 19 poz. 101 ze zm.).

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez podmiot zainteresowany:

1) zdolności ekonomicznej i finansowej

2) kwalifikacji technicznych lub zawodowych

a) niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji,

3) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4) niekaralność zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

 

Termin składania wniosków: do 10 września 2012 r. do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej koncesjodawcy:

http://www.nowasol.pl/index.php/przetargi/zamowienia-publiczne