Plan rejsów - sezon 2017

Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
AKTUALNOŚCI
15-03-2013
Podsumowanie konferencji

Dnia 14 marca 2013 roku w Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli odbyła się konferencja pt. „Rola rzeki Odry w rozwoju turystyki i gospodarki wodnej Polski i Niemiec na przykładzie projektu Odra 2014".Podczas konferencji uczestnicy zapoznani zostali z rezolucją o następującej treści:

Rezolucja

Uczestnicy Konferencji Odrzańskiej w dniu 14.03.2013

Mając na uwadze utrzymanie w równowadze wytycznych europejskich z krajowymi interesami, a w szczególności nie należy tutaj pominąć komunikacyjnego aspektu znaczenia szlaków żeglugi śródlądowej, międzynarodowe grono uczestników konferencji Odra 2014 podjęło następującą rezolucję i zobowiązuje obecnych na sali senatorów i parlamentarzystów do przekazania jej na ręce wiceprezydenta Komisji Europejskiej i Komisarza ds. Komunikacji - Pana Siima Kallasa:

 

1. Wykreślenie Kanału Teltow i Kanału Odra-Szprewa z istniejącej sieci TEN-T oznacza dla Wschodniej Brandenburgii i przemysłowego regionu południowo-zachodniej Polski trwałe odcięcie od transgranicznych sieci szlaków wodnych. Oznacza to postępujące pogorszenie się warunków bycia konkurencyjnym dla osadzonego w tym regionie przemysłu i ciągłe, nieproporcjonalnie duże obciążenie dla sieci komunikacji drogowej.

 

2. W ramach niemieckiej polityki komunikacji przeprowadza się obecnie nową kategoryzacje istniejących dróg wodnych. Kanały i rzeki będące łącznikami w systemie europejskich dróg wodnych mają zostać pozbawione budżetu na ich utrzymanie. Taki rozwój jest niewskazany zarówno pod względem gospodarczym, użytkowo-wodnym jak i turystycznym.

 

3. Należy natychmiast wycofać decyzję podjętą przez niemieckiego ministra komunikacji Dr. Ramsauera o niwelowaniu zatwierdzonych planów dot. budowy nowej śluzy, ponieważ przez to Polska może na stałe utracić dostęp do europejskiego systemu dróg wodnych. Ponadto w przypadku niewydajnego kanału Oder-Szprewa  w  Fürstenwalde w celu usprawnienia jego użytkowania należy go przedłużyć do długość 115 m, tak aby umożliwić południowej Polsce i wschodniobrandenburgskim obszarom przemysłowym  przyłączenie się do europejskich szlaków dużych statków transportowych

 

Pod tymi działaniami podpisują się zaproszeni przedstawiciele gospodarki, transportu, handlu jaki przedstawiciele społeczność Polski i Niemiec. Oczekujemy wyraźnego politycznego określenia się przez Komisję Europejską.

Konferencja1

Konferencja2