Plan rejsów - sezon 2018

 

Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
AKTUALNOŚCI
16-05-2017
KONKURS DLA SZKÓŁ -GŁOGÓW!!

Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-fotograficznym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Głogowa.

Konkurs realizowany w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Głogów.

 

REGULAMINRegulamin konkursu literacko-fotograficznego

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Odkrywanie historii Głogowa z perspektywy rzeki Odry

 

 1. Celem głównym projektu jest promowanie wiedzy o historii Ziemi Głogowskiej i zainteresowanie historią Głogowa dzieci i młodzieży pochodzącej z obszaru Ziemi Głogowskiej.

Celem szczegółowym jest edukacja historyczna młodzieży uczącej się poprzez przedstawienie im historii Głogowa w przyjemnej i atrakcyjnej formule nastawionej na odkrywanie i spojrzenie z innej perspektywy (perspektywa rzeki Odry i jej rola w procesie rozwoju Głogowa jako miasta o znaczeniu strategicznym).

 1. Cele projektu będą realizowane w formie:
 • konkursu dla szkół wszystkich szczebli (podstawowy, gimnazjalny, ponagimnazjalny)

- konkurs o profilu literackim i fotograficznym, inspirowany historią i dziedzictwem kulturowym Ziemi Głogowskiej

- podział na kategorie wiekowe

- nagrody i wyróżnienia dla uczestników

- publikacja najlepszych prac literackich i fotograficznych w formie antologii pokonkursowej

 • rejsów o tematyce historycznej prezentujące historię Głogowa z perspektywy rzeki Odry.

- 3 rejsy regionalne po Głogowie

- forma nagrody za uczestnictwo w konkursie,

- wykład prowadzony przez regionalistę dostosowany do formy i wieku odbiorców.

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Odra dla Turystów z siedzibą w Nowej Soli.
 1. Czas trwania konkursu:
 • 22 maja– 12 czerwca 2017r. - nadsyłanie zgłoszeń i prac na adres email biuro@odradlaturystow.pl
 • do 20 czerwca 2017 – ogłoszenie wyników konkursu.
 1. Warunki uczestnictwa. W konkursie uczestniczą uczniowie klas szóstych szkół podstawowych, klas 1-2- szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Ziemi Głogowskiej. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów w każdej kategorii. Uczniowie mogą zgłaszać swój udział także indywidualnie.
 1. Konkurs literacki. Uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie opowiadania lub opracowania inspirowanego historią i dziedzictwem kulturowym Głogowa i Ziemi Głogowskiej. Przewiduje się dodatkowe punkty lub osobną kategorię dla prac, które uwzględnią rolę rzeki Odry w kształtowaniu się tożsamości Głogowa. Opracowanie będzie mogło być przygotowane w formie opisowej, fotograficznej z opisem, w formie prezentacji multimedialnej. Do wyłonienia zwycięzców powołana zostanie komisja konkursowa, która z nadesłanych prac wybierze  najciekawsze.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie dowolnej formy literackiej - nigdzie dotąd niepublikowanej  i nienagradzanej, będącej oryginalnym dziełem autora, która będzie inspirowana historią i teraźniejszości Ziemi Głogowskiej.

Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę, napisaną w języku polskim, o objętości od 1 do 4 stron (wydruk komputerowy, format: A4, czcionka 12, styl Arial, interlinia - 1,5, kryterium nie dotyczy szkół podstawowych). Wymagane jest stosowanie się do zasad poprawnej pisowni gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

Prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem następujących kryteriów:

 • wartość artystyczna,
 • wartość historyczna,
 • przewiduje się dodatkowe punkty lub osobną kategorię dla prac, które uwzględnią rolę rzeki Odry w kształtowaniu się tożsamości Głogowa.

Przewidziane nagrody rzeczowe: I miejsce + dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

 

 1. Konkurs fotograficzny. Każdy z autorów może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Fotografia może być wykonana aparatem analogowym lub cyfrowym. W przypadku nadsyłania portretów prosimy o dołączenie zgody osoby sfotografowanej. Fotografia może być wcześniej wystawiana, brać udział w innym konkursie. Nie dopuszcza się fotomontażu.

Zdjęcia w  w formacie TIFF bądź JPG o najniższej kompresji (w celu późniejszej publikacji na stronie internetowej oraz w prezentacji multimedialnej) prosimy przesyłać na adres biuro@odradlaturystow.pl.

Przewidziane nagrody rzeczowe: I miejsce + dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

 1. Każda praca musi zawierać imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, nazwę szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac na wystawie pokonkursowej, w materiałach i publikacjach bez zgody autora i uiszczenia autorowi należności finansowych. Nadesłane prace (które zostaną wyróżnione i nagrodzone) przechodzą na własność Organizatora. Odbierając nagrody uczestnicy podpiszą zgodę na wykorzystanie prac dla celów promocyjnych.
 3. Klasyfikacja drużynowa (dla szkół) Trzy zwycięskie szkoły (w każdej kategorii) zostaną zaproszone do portu w Głogowie na rejs statkiem Laguna po Odrze. Podczas rejsu na pokładzie Laguny odbywać się będzie prezentacja historyczna.
 4. Postanowienia końcowe.

- W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

- Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji jury.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

-.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu.
- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 20 czerwca 2017r.

- Lista zwycięzców konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.odradlaturystow.pl oraz. na profilu facebook Stowarzyszenia Odra dla turystów.

 

Osoby do kontaktu:

Monika Tatuśko,531013193, biuro@odradlaturystow.pl