Plan rejsów - sezon 2018

 

Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
AKTUALNOŚCI
04-04-2018
Konkurs dla grup przedszkolnych z Nowej Soli

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla grup przedszkonlych z Nowej Soli.


Konkurs realizowany w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Nowa Sól-Miasto.

 

REGULAMIN

 

Regulamin konkursu plastycznego

dla najstarszych grup przedszkolnych (5-6 latków)

pod tytułem „Bezpieczna Odra”.

 

Celem głównym projektu jest promowanie wiedzy o turystyce regionalnej i bezpieczeństwie na akwenach wodnych.

Celem szczegółowym jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym związana z tematem zachowania bezpieczeństwa na akwenach wodnych w przyjemnej i atrakcyjnej formule rejsu po rzece Odrze połączonego z warsztatami edukacyjnymi.

1. Cele projektu będą realizowane w formie:

  • konkursu plastycznego dla najstarszych grup przedszkolnych
    • nagrody dla laureatów konkursu
  • rejsów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa na akwenach wodnych.

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Odra dla Turystów z siedzibą w Nowej Soli.

3. Czas trwania konkursu:

  • 4 kwiecień – 25 kwiecień 2018 r. - nadsyłanie zgłoszeń do udziału w konkursie na adres e-mail biuro@odradlaturystow.pl i przekazanie prac na adres ul. Garbarska 6/6, Nowa Sól (w dni powszednie od 10.00 – 13.00)
  • około 30 kwietnia 2018 – ogłoszenie wyników konkursu.

 

Warunki uczestnictwa. W konkursie uczestniczą najstarsze grupy przedszkolne (dzieci w wieku 5-6 lat). Każde przedszkole może zgłosić dowolną liczbę grup.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie dowolnej formy plastycznej o tematyce nigdzie dotąd niepublikowanej  i nienagradzanej, będącej oryginalnym dziełem całej grupy przedszkolnej, która będzie inspirowana hasłem „Bezpieczna Odra”.

Uczestnik konkursu (grupa przedszkolna) może zgłosić jedną pracę, wykonaną dowolną techniką plastyczną.

Prezentowane prace oceniane będą przez jury pod względem następujących kryteriów:

  • wartość artystyczna,
  • nawiązanie do tematu konkursu.

Przewidziane nagrody rzeczowe dla zwycięskiej grupy.

Każda grupa przedszkolna, zgłoszona do konkursu ma zapewniony rejs edukacyjny po rzece Odrze statkiem Laguna w Nowej Soli.

- W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

- Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji jury.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu.

- Lista zwycięzców konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.odradlaturystow.pl lub na profilu facebook Stowarzyszenia Odra dla turystów.

 

Osoby do kontaktu:

Natalia Debert, 531013193, biuro@odradlaturystow.pl